Μέσα σε μία περίοδο που το  περιβάλλον των επιχειρήσεων περνάει κρίση, η επένδυση στη γνώση αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί κύριο παραγωγικό πόρο. 

Το Κε.Δι.Βι.Μ 2 Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα που αφορούν στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινού Δυναμικού  (π.χ. «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ …), την εκπαίδευση των εργαζομένων  μέσω των

προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr/) , την εκπαίδευση εργοδοτών και εργαζομένων  σε θέματα Τεχνικών Ασφαλείας, ΕΦΕΤ κ.ά  , ενώ έχει αναπτύξει στενή συνεργασία στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων που υλοποιούνται με το  Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher), το οποίο προβλέπει την τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.                              

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Επιταγών Κατάρτισης υπάρχει δυνατότητα μια επιχείρηση να  ωφεληθεί με την τοποθέτηση καταρτιζομένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης. 

Οι όροι προσδιορίζονται κάθε φορά από την τρέχουσα προκήρυξη. 

Γενικότερα ισχύουν οι κάτωθι γενικοί όροι :

Κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από το πρόγραμμα

  • Αν διαθέτει από 0 έως 4 εργαζόμενους με μισθωτή σχέση εργασίας (ΙΚΑ), μπορεί να υποδεχθεί για πρακτική άσκηση 1 άτομο.
  • Αν διαθέτει από 5 εργαζομένους και άνω με μισθωτή σχέση εργασίας (ΙΚΑ), μπορεί να υποδεχτεί για πρακτική άσκηση μέχρι το 30% του εργατικού της δυναμικού.

Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε την παρακάτω φόρμα προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της επιχείρησης σας στα προγράμματα Training Voucher που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ.   Με την υποβολή της αίτησης σας άμεσα ένας σύμβουλος μας θα επικοινωνήσει  μαζί σας