Προφίλ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δυναμική Εκπαιδευτική, ιδρύθηκε το 2000 από μία ομάδα νέων επιστημόνων, με κύριο στόχο την ενίσχυση παρεμβάσεων υπέρ των νέων ανέργων, των άνεργων γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων αλλά και του ενεργού εργατικού δυναμικού της περιοχής για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το Κ.Ε.Κ. Δυναμική Εκπαιδευτική δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ενώ η κύρια έδρα εγκατάστασης του βρίσκεται στα Λαγυνά Εβρου στο Δήμο Σουφλίου


Στόχος του Φορέα

 • Η ουσιαστική παρέμβαση στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας με την προσπάθεια για δημιουργία νέων ευκαιριών και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ισότητας ευκαιριών στην απασχόληση.
 • Η συμβολή, με την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της περιοχής.
 • Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας γύρω από νέες επαγγελματικές ειδικότητες.
 • Η συμβολή στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ενεργού πληθυσμού της περιοχής.
 • Η Δυναμική Εκπαιδευτική,στο πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού δραστηριοποιείται στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.
 • Η προώθηση της απασχόλησης.
 • Οι ενέργειες καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.
 • Η υλοποίηση δράσεων για την ένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό.
 • Η υλοποίηση ερευνών και μελετών που μπορούν να βοηθήσουν στην περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων κ.λ.π. γύρω από θέματα, οικονομικής καιπεριφερειακής ανάπτυξης, αλλά και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ισότητας ευκαιριών.
 • Η ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών μέσω internet (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης).
 • Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Ομάδες στόχου

Η Δυναμική Εκπαιδευτική προσανατολίζεται σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μελετών και αναπτυξιακών δράσεων. Συγκεκριμένα οι ομάδες στόχου είναι:

 • Άνεργοι νέοι.
 • Μακροχρόνια άνεργοι.
 • Άνεργοι ηλικίας 45 - 64.
 • Άνεργες γυναίκες.
 • Άτομα απειλούμενα από την ανεργία.
 • Παλιννοστούντες.
 • Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.
 • Νέοι αγρότες.
 • Εργαζόμενοι επιχειρήσεων.
 • Εγκαταστάσεις

Στην κύρια δομή του Κ.Ε.Κ. υπάρχουν 3 αίθουσες δυναμικότητας 65 ατόμων πλήρως εξοπλισμένες με Η/Υ, εκτυπωτές, εκπαιδευτικό software, εποπτικό υλικό, βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο, χώρο φύλαξης παιδιών, διοικητικούς και βοηθητικούς χώρους.


Πολιτική Ποιότητας 

Η πολιτική ποιότητας του Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ καθορίζεται από την επιθυμία υλοποίησης προγραμμάτων άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, προγραμμάτων για την καταπολέμιση του κοινωνικού αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και άσκησης συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων όπως έρευνες-μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, παραγωγή εκπαιδευτικών βοηθημάτων, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης, υλοποίηση συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών, των Διαχειριστικών αρχών, την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του οργανισμού, την ισχλουσα νομοθεσία γενικότερα, τη σύγχρονη τεχνογνωσία και τις δυνατότητες ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Κ.Ε.Κ. «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει καθορίσει τη θέσπιση και ανασκόπιση των αντικειμενικών σκοπών της για την ποιότητα οι οποίοι βασίζονται:

Στον άριστο σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων στους τομείς ενδιαφέροντος του πληθυσμού της περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείται ο οργανισμός

 • Στην ανάληψη των σχετικών Έργων που προκηρύσσονται από τις Διαχειριστικές Αρχές
 • Στον άρτιο συντονισμό, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των Έργων
 • Στην στελέχωση του οργανισμού με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
 • Στην επιλογή αξιόπιστων προμηθευτών και συνεργατών
 • Στην συνέπεια και αξιοπιστία στην πληρωμή των απαιτήσεων των αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Στην καταγραφή και μείωση των οποιονδήποτε αστοχιών με στόχο την συνεχή/ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Στην συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας
 • Στη διαρκή προσπάθεια τυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του κατά τρόπο που να προάγει και να διασφαλίζει παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες του

Η προσέγγιση του Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ στην ποιότητα εκφράζεται μέσω του Συστήματος Ποιότητας της εταιρίας, το οποίο ανταποκρίνεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο EN ISO 9001:2000

Η Διοίκηση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης δεσμέυεται ώστε να μεριμνήσει κατάλληλα έτσι ώστε:

 • Η πολιτική ποιότητας να είναι γνωστή και κατανοητή σε όλο το προσωπικό του οργανισμού μέσω αναρτημένων επιγραφών σε κατάλληλα σημεία των χώρων εργασίας
 • Να ανασκοπείται ως προς την συνεχόμενη καταλληλότητά της
 • Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και τη συνεχή βελτίωσή του. 

Τέλος, η Διοίκηση του Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ δεσμεύεται να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία του οργανισμού.