Το «Κε.Δι.Βι.Μ 2 Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών για επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας. 

Στα προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν να λάβουν μέρος:

α) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην  κατηγορία Β' σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ν. 3850/2010)

β) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγοντ αι στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ν.3850/2010)

γ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

  • Τα προγράμματα επιμόρφωσης για εργοδότες επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας και εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις Β’ και Γ΄κατηγορίας έχουν διάρκεια 35 ώρες ( 7 ημέρες) 
  • Τα προγράμματα επιμόρφωσης για εργοδότες επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας έχουν διάρκεια 10 ώρες ( 2 ημέρες).