Προσωπικά Στοιχεία


Επιθυμώ να καταρτιστώ 

Στοιχεία Επικοινωνίας 


*Με την συμπλήρωση της παρούσας, επιτρέπω στο Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά μου δεδομένα, για την ενημέρωση μου για δράσεις  voucher ή άλλα αντίστοιχα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης  και την υποστήριξη μου κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής μου. Τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή μου σε δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης  μόνο, κατόπιν επικοινωνίας μαζί μου και σύμφωνα με διατάξεις του νόμου 2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.