Η πιστοποίηση γνώσεων στη σημερινή εποχή των υψηλών απαιτήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση γιατί αναγνωρίζει με τον πιο αξιόπιστο τρόπο το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του κάθε ατόμου. Στο πλαίσιο δε της Ευρωπαϊκής  Ένωσης αποτελεί βασικό στοιχείο της ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ήδη, σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται  τόσο από ιδιωτικές εταιρείες όσο από το δημόσιο, στους διαγωνισμούς που ελέγχονται από τον ΑΣΕΠ  η ύπαρξη πιστοποιητικού γνώσεων στη  χρήση Η/Υ αλλά  και σε άλλα αντικείμενα.  Η πιστοποίηση δίνεται μετά από εξετάσεις σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα τα οποία συνεργάζονται με διαπιστευμένους  φορείς πιστοποίησης προσόντων  από τον ΕΟΠΠΕΠ και τον ΕΣΥΔ.

Ένας από τους κύριους στόχους των ενεργητικών πολιτικών απασχόληση στις οποίες συμμετέχει το Κε.Δι.Βι.Μ2 Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι   η αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.  Ο οργανισμός μας για την επίτευξη του στόχου αυτού δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών και στη σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Ο τρόπος διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών και των αναγκών της αγοράς εργασίας στηρίζεται στην συστημική μελέτη από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης των στοιχείων και των εκθέσεων που αφορούν: