Το «Κε.Δι.Βι. Μ 2 Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ», υλοποιεί  

Α) προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 για επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 εργαζόμενους. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών. 

Τα προγράμματα σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες εκπαίδευσης των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις καθώς και τις απαιτήσεις του Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών.  

Όροι προγραμμάτων : 

 • Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις : 
 • Που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους 
 • Που έχουν καταβάλει την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους   
 • Που απασχολούν από 1 – 25 εργαζόμενους
 • Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα μπορεί να είναι από από 10 μέχρι 25 εργαζόμενους επιχειρήσεων
 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ώρες 
 • Από τις δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται οι δαπάνες διατροφής & μετακίνησης εργαζομένων       

Β) προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων για μεμονωμένες επιχειρήσεις οι οποίες καταβάλουν εισφορές ΛΑΕΚ ( 0,24%) . 

Στα προγράμματα  μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπω ς ισχύει.

Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ      

‘Όροι προγραμμάτων:            

 • Η διάρκεια του προγράμματος που δύναται να συμμετέχει εργαζόμενος της επιχείρησης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 100 ώρες 
 • Ο αριθμός των καταρτιζομένων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα τρεις (33).
 • Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν δηλωθεί γι΄ αυτόν στην αίτηση υλοποίησης προγράμματος. Ειδικά για καταρτιζόμενους που είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες το ποσοστό των απουσιών αυξάνεται στο 20%.
 • Για προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας η καταβολή ωριαίας αμοιβής στους καταρτιζόμενους είναι υποχρεωτική. Η αμοιβή αυτή ορίζεται στο ποσό των επτά (7) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Στο ποσό των επτά (7) Ευρώ συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές των εργαζομένων