Εκπαιδευτικοί Στόχοι του Προγράμματος

 

Ο αναλυτικός και σαφής καθορισμός των στόχων των προγραμμάτων , βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τις διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των ανέργων της ομάδας στόχου στην οποία απευθύνεται. Το προτεινόμενο πρόγραμμα έχει σαν κεντρικό εκπαιδευτικό στόχο τον «ψηφιακό αλφαβητισμό» και τη διασφάλιση της συμμετοχής των καταρτιζομένων στην κοινωνία της πληροφορίας και ως ειδικό εκπαιδευτικό στόχο την παροχή όλων των απαιτούμενων πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν την αξιοποίηση των εφαρμογών Τ.Π.Ε από τις σύγχρονες επιχειρήσεις, ώστε οι καταρτιζόμενες, όχι μόνο να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά και να επιβιώσουν επαγγελματικά σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 

Οι επιμέρους εκπαιδευτικοί στόχοι που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του κεντρικού και του ειδικού εκπαιδευτικού στόχου αποβλέπουν :

 

· Στην παροχή όλων εκείνων των βασικών γνώσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση των προσόντων των καταρτιζόμενων και στην προώθηση τους στην αγορά εργασίας .

· Στην πιστοποίηση των γνώσεων – δεξιοτήτων

· Στην περαιτέρω καλλιέργεια των υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων.

· Στη διερεύνηση των δεξιοτήτων, ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των χρηστών.

· Στην εκμάθηση τρόπων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και παρακολούθησης των ραγδαία εξελισσόμενων Τ.Π.Ε μέσω συστημάτων Αυτοεκπαίδευσης

· Στην εκμάθηση τεχνικών αναζήτησης εργασίας και εισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ήθος.

· Στην εκμάθηση σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασίας συνέντευξης επιλογής με τον υποψήφιο εργοδότη, προσομοίωσης σε εργασιακό περιβάλλον κλπ.

· Στην πληροφόρηση σε εργασιακά θέματα και σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Στη δημιουργία επαγγελματικής συνείδησης

Στην ευαισθητοποίηση των καταρτιζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, καθώς και σε θέματα ισότητας των ευκαιριών.

Στην ευαισθητοποίηση και τη συνειδητοποίηση από πλευράς των καταρτιζόμενων σχετικά με τον αντίκτυπο και τις πολλαπλές εφαρμογές της Κοινωνίας των Πληροφοριών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καθορίστηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι σε επίπεδο γνώσεων , δεξιοτήτων και συμπεριφορών ώστε οι καταρτιζόμενες μετά το τέλος του προγράμματος να έχουν αποκτήσει «Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών

Πληροφορίας και Επικοινωνιών», το οποίο αποτελεί αντικειμενικό σκοπό της προτεινόμενης ενέργειας.

 

Αναλυτικά οι εκπαιδευτικοί στόχοι σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων-συμπεριφορών είναι:

 

Σε επίπεδο γνώσεων:

 

§ Η γνώση των βασικών τεχνικών δομών ενός προσωπικού υπολογιστή

§ Η κατανόηση ορισμένων στοιχειωδών εννοιών από το χώρο της Πληροφορικής, όπως: αποθήκευση δεδομένων και μνήμη, περιεχόμενα εφαρμογών λογισμικού Η/Υ, χρήσεις δικτύων πληροφοριών μέσω Η/Υ κ.ά.

§ Η γνώση της γενικής λειτουργίας ενός υπολογιστή.

§ Η γνώση της χρησιμότητας, των ορίων και της λειτουργίας του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου, των λογιστικών φύλλων, των εφαρμογών διαδικτύου και των παρουσιάσεων.

§ Η γνώση των επιλογών που δίνουν τα προγράμματα παρουσίασης, ώστε οι παρουσιάσεις που δημιουργεί η καταρτιζόμενη να μπορούν να απευθύνονται σε ποικίλες ομάδες ατόμων με διαφορετικά ενδιαφέροντα.

§ Η γνώση της βασικής νομοθεσίας που ισχύει σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και για τον τρόπο εφαρμογής της από τις επιχειρήσεις.

§ Η γνώση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που παρέχονται στις καταρτιζόμενες από την αγορά εργασίας.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 

§ Η ικανότητα του να κινείται η καταρτιζόμενη αποτελεσματικά στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.

§ Η διαχείριση και οργάνωση αρχείων.

§ Η αντιγραφή, μετακίνηση και διαγραφή υποκαταλόγων / φακέλων.

§ Η χρήση εικονιδίων και παραθύρων.

§ Η χρήση των δυνατοτήτων αναζήτησης.

§ Η χρήση απλών εργαλείων επεξεργασίας.

§ Η πραγματοποίηση βασικών λειτουργιών που σχετίζονται με τη δημιουργία, επεξεργασία, μορφοποίηση και ολοκλήρωση ενός εγγράφου, έτοιμου προς χρήση.

§ Η αποτελεσματική ενασχόληση των καταρτιζόμενων και με προηγμένες εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου: δημιουργία πινάκων, χρήση εικόνων και γραφικών μέσα σε έγγραφο, εισαγωγή αντικειμένων και συγχώνευση αλληλογραφίας.

§ Η αποτελεσματική χρήση των βασικών εφαρμογών των λογιστικών φύλων

§ Η χρήση προηγμένων εφαρμογών των λογιστικών φύλλων όπως είναι η εισαγωγή αντικειμένων, η δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων κ.ά..

§ Η χρήση του web browser και των διαθέσιμων μηχανών αναζήτησης, η καταχώρηση συγκεκριμένων ιστοσελίδων σε ειδικό φάκελο άμεσης πρόσβασης (bookmark), καθώς και εκτύπωση ιστοσελίδων και αποτελεσμάτων αναζήτησης.

§ Η χρήση των εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η λήψη και η αποστολή μηνυμάτων, η επισύναψη αρχείων ή εγγράφων, η χρήση του βιβλίου διευθύνσεων, η διαχείριση των φακέλων ή υποκαταλόγων κ.ά. (δεξιότητες στις Επικοινωνίες).

§ Η δημιουργία, η επεξεργασία και η ολοκλήρωση μιας παρουσίασης, έτοιμης προς χρήση.

§ Η δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων που συνοδεύονται από ποικιλία ειδικών εφέ.

§ Η εκτύπωση και η προβολή παρουσίασης.

§ Η εξάσκηση των καταρτιζόμενων ώστε να αποκτήσουν αντανακλαστικά και να εφαρμόζουν συστηματικά τις οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους εργασίας

§ Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας

§ Η βελτίωση της ικανότητας των καταρτιζόμενων να προωθούν αποτελεσματικά τον εαυτό τους στην αγορά εργασίας, να γίνουν ανταγωνιστικοί και να «προωθήσουν» με επιτυχία τα προσόντα τους στις επιχειρήσεις.

 

Σε επίπεδο στάσεων

§ Η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με τη χρήση Η/Υ.

§ Η βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών.

§ Η κατανόηση της αναγκαιότητας του ρόλου και των πλεονεκτημάτων των Η/Υ στο εργασιακό περιβάλλον και της πρακτικής τους αξίας σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας.

§ Η απομυθοποίηση της δυσκολίας που περιβάλλει τη γνώση των Η/Υ και της πληροφορικής γενικά.

§ Η ευχέρεια στη χρήση των εφαρμογών των Η/Υ: επεξεργαστή κειμένου, λογιστικών φύλλων, εφαρμογών διαδικτύου και παρουσιάσεων.

§ Η τόνωση της αυτοπεποίθησης των καταρτιζόμενων

§ Η κινητοποίηση των καταρτιζόμενων για περισσότερη αυτενέργεια και προσπάθεια για απόκτηση περισσότερων γνώσεων σε σχέση με τους Η/Υ και τις εφαρμογές τους.

§ Η ομαλή ένταξη των καταρτιζομένων στην ΚτΠ και τις ΤΠΕ.

§ Η ευαισθητοποίηση - κινητοποίηση των καταρτιζομένων για ενεργό ατομική και συλλογική συμμετοχή τους στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στο χώρο της εργασίας

Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, θα τονωθεί η αυτοπεποίθηση των καταρτιζόμενων στη χρήση των εργαλείων που εκπαιδεύθηκαν και πιστοποιήθηκαν και θα βελτιωθεί η ικανότητα των καταρτιζόμενων στο να προωθούν αποτελεσματικά τον εαυτό τους στην αγορά εργασίας, να γίνουν ανταγωνιστικοί και να «πουλήσουν» με επιτυχία τα προσόντα τους στις επιχειρήσεις.

 

 

Στοιχεία προγράμματος

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
'Άξονας Άξονας 3: Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία
Μέτρο Μέτρο 4: Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού
'Έργο

«Πρόγραμμα Κατάρτισης Βασικών Δεξιοτήτων 15000 Γυναικών»

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Οργανισμός Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού


Φορείς Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Τίτλος προγράμματος Κατάρτιση Ανέργων Γυναικών σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ με Επιλογή Παρουσιάσεις
Κωδικός προγράμματος 1 & 2
1 & 2Θεματικό επίπεδο ...
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) 40 Άνεργες Γυναίκες
Εκπαιδευτικό επίπεδο ωφελούμενων Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης ή απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ.
Διάρκεια σε ώρες 100
Τόπος Υλοποίησης Λαγυνά Έβρου
Διεύθυνση Λαγυνά Έβρου, Τ.Κ. 68400, ΤΘ 31, Τηλ.: 2554061461
Ημερομηνία έναρξης 09/08/2008
Ημερομηνία λήξης 24/10/2008

 


...