Ένας από τους κύριους στόχους των ενεργητικών πολιτικών απασχόληση στις οποίες συμμετέχει το Κε.Δι.Βι.Μ2 Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι   η αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.  Ο οργανισμός μας για την επίτευξη του στόχου αυτού δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών και στη σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Ο τρόπος διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών και των αναγκών της αγοράς εργασίας στηρίζεται στην συστημική μελέτη από την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης των στοιχείων και των εκθέσεων που αφορούν:

 • Την ανάλυση του εργατικού δυναμικού της περιοχής.
 • Την ηλικιακή του σύνθεση και τους ρυθμούς μεταβολής του τα τελευταία έτη.
 • Τα επίπεδα της ανεργίας που αφορούν κυρίως τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που πλήττονται .περισσότερο (γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, άνεργοι που προέρχονται από την ύφεση ορισμένων οικονομικών κλάδων στην περιοχή, άτομα με προβλήματα κοινωνικής ένταξης- αποκλίνοντα κλπ).
 •  Τον οικονομικό χάρτη δραστηριοτήτων της περιοχής.

 Την κίνηση των επαγγελμάτων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το «Κε.Δι.Βι.Μ 2 Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ Εκπαιδευτική»  στην ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης των καταρτιζομένων στη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες αυτές αναπτύσσονται από το τμήμα προώθησης της απασχόλησης και αφορούν : 

 • Τεχνική στήριξη των καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και της πρακτικής άσκησης που υλοποιείται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 
 • Επιλογή θέσης πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με το προφίλ του καταρτιζομένου και τις ανάγκες της επιχείρησης ( σύζευξη θέσης εργασίας – προσόντων καταρτιζομένου )  
 • Τακτική επικοινωνία με τις επιχειρήσεις όπου τοποθετούνται οι καταρτιζόμενοι στο πλαίσιο προγραμμάτων με σκοπό την επίλυση τυχόν προβλημάτων 
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την μετατροπή της πρακτικής άσκησης ενός καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας                                                    
 • Συμβουλευτική στήριξη των καταρτιζομένων σε θέματα εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων 
 • Διασύνδεση με υπάρχοντες μηχανισμούς προώθησης της απασχόλησης (ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, Εργοδοτικές οργανώσεις, Ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας).
 • Οργάνωση σεμιναρίων με θέμα τη βελτίωση της ετεροεικόνας.
 • Οργάνωση σεμιναρίων με θέμα τη βελτίωση της αυτοεικόνας.
 • Διανομή εκπαιδευτικού υλικό που αφορούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην επαγγελματική  σταδιοδρομία.