Το «Κε.Δι.Βι. Μ 2 Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ», υλοποιεί  

Α) προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 για επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 εργαζόμενους. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών. 

Τα προγράμματα σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες εκπαίδευσης των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις καθώς και τις απαιτήσεις του Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών.  

Όροι προγραμμάτων : 

Γιατί πρέπει οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφίμων να καταρτιστούν;

Σύμφωνα με την  Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων υποχρεούνται στην εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

 

Ποιούς ακριβώς αφορά ; 

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται στους εργαζόμενους όλων των κλάδων που συνδέονται με τον επισιτισμό όπως επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, λιανικού εμπορίου, διάθεσης τροφίμων (κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, παντοπωλεία, super market) και μαζικής εστίασης (εστιατόρια, κέτερινγκ, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ.) καθώς και στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, αλλαντοποιίας  κ.λ.π. και χαρακτηρίζονται ως “απλός/η  χειριστής τροφίμων”.

 

Το «Κε.Δι.Βι.Μ 2 Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών για επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας. 

Στα προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν να λάβουν μέρος:

α) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην  κατηγορία Β' σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ν. 3850/2010)

β) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγοντ αι στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ν.3850/2010)

γ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

  • Τα προγράμματα επιμόρφωσης για εργοδότες επιχειρήσεων Β’ κατηγορίας και εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις Β’ και Γ΄κατηγορίας έχουν διάρκεια 35 ώρες ( 7 ημέρες) 
  • Τα προγράμματα επιμόρφωσης για εργοδότες επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας έχουν διάρκεια 10 ώρες ( 2 ημέρες).