Η πιστοποίηση γνώσεων στη σημερινή εποχή των υψηλών απαιτήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση γιατί αναγνωρίζει με τον πιο αξιόπιστο τρόπο το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του κάθε ατόμου. Στο πλαίσιο δε της Ευρωπαϊκής  Ένωσης αποτελεί βασικό στοιχείο της ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ήδη, σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται  τόσο από ιδιωτικές εταιρείες όσο από το δημόσιο, στους διαγωνισμούς που ελέγχονται από τον ΑΣΕΠ  η ύπαρξη πιστοποιητικού γνώσεων στη  χρήση Η/Υ αλλά  και σε άλλα αντικείμενα.  Η πιστοποίηση δίνεται μετά από εξετάσεις σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα τα οποία συνεργάζονται με διαπιστευμένους  φορείς πιστοποίησης προσόντων  από τον ΕΟΠΠΕΠ και τον ΕΣΥΔ.

Επίσης  πολλά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο , όπως τα προγράμματα του συστήματος Training  Voucher οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων σχετικό με το αντικείμενο κατάρτισης. 

 

Πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων 

 Το «Κε.Δι.Βι.Μ 2 Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» έχει αναπτύξει συνεργασία με διαπιστευμένους  από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τον Ε.ΣΥ.Δ  οργανισμούς πιστοποίησης προσόντων για τη διενέργεια εξετάσεων τόσο στον τομέα της πληροφορικής όσο και σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως : τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα,  επαγγέλματα διοίκησης οικονομίας κ.ά . 

Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών το Κε.Δι.Βι.Μ 2 Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι εξεταστικό κέντρο τoυ φορέα πιστοποίησης ACTA. 

Οι εξετάσεις διενεργούνται σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τους κατά νόμο αρμόδιους φορείς. 

Μέχρι σήμερα δεκάδες καταρτιζόμενοι, δημιουργώντας πλεονέκτημα στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας έχουν πιστοποιήσει  τις  γνώσεις τους σε αντικείμενα πληροφορικής κ.α. 

Τα στελέχη της εταιρείας μας είναι πρόθυμα να σας ενημερώσουν σχετικά και να σας παρέχουν οποιαδήποτε τεχνική στήριξη.  

  Το «Kε.Δι.Βι.Μ 2 Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» είναι  πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για τη χορήγηση  πιστοποιητικού γνώσεων oρθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει μετά από αιτήσεις των ενδιαφερομένων τμήματα για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το οποίο  από τον Νοέμβριο του 2015 είναι υποχρεωτικό,   σύμφωνα με τη µε αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, θεσπίστηκε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, µε στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων έχει αυτός/η  στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ο/η  επιβλέπων τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις που διενεργούνται σε αίθουσα πληροφορικής                                                                  8 ημέρες μετά την γνωστοποίηση τους στο αρμόδιο υπουργείο. 

Για τη συμμετοχή σε αυτές  απαιτείται η καταβολή συγκεκριμένου τέλους ( παράβολο)  όπως αυτό ορίζεται  από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο αγοράζεται ηλεκτρονικά. 

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στα γραφεία του Κ.Ε.Κ.