Από 1 έως 30 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις από τους ανέργους ηλικίας 29-64 ετών, για ένταξη στη δράση «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, συμβουλευτική υποστήριξη και εγγυημένη απασχόληση 500 ωρών (έως 5 μήνες),  σε επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στους  κλάδους αιχμής : εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής & τεχνολογικά επαγγέλματα, Τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών & Υγρών αποβλήτων, Τρόφιμα –ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία, με αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των 2.600 €.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι :

·      Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, γεννημένοι από  1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987 η οποίοι μπορεί να είναι :

Α) Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους τίτλους υποχρεωτικής & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή , θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένοι από το  Υπουργείο Εξωτερικών, ή την Πρεσβεία, ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.  

Β) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας(AEI-TEI) ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.