Από 1 έως 30 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις από τους ανέργους ηλικίας 29-64 ετών, για ένταξη στη δράση «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, πιστοποίηση γνώσεων, συμβουλευτική υποστήριξη και εγγυημένη απασχόληση 500 ωρών (έως 5 μήνες),  σε επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στους  κλάδους αιχμής : εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής & τεχνολογικά επαγγέλματα, Τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών & Υγρών αποβλήτων, Τρόφιμα –ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία, με αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των 2.600 €.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι :

·      Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, γεννημένοι από  1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987 η οποίοι μπορεί να είναι :

Α) Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους τίτλους υποχρεωτικής & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή , θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένοι από το  Υπουργείο Εξωτερικών, ή την Πρεσβεία, ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.  

Β) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας(AEI-TEI) ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1 έως 30 Δεκεμβρίου 2016 στη διεύθυνση http://www.voucher.gov.gr/

Το Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ανέργων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την συνεργασία στην διαδικασία της σύνταξης της ηλεκτρονικής αίτησης τους.