Κύρια δραστηριότητα του «Κε.Δι.Βι.Μ2 Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση ποιοτικών προγραμμάτων άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης. Για την επιτυχία αυτού του στόχου κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους παρακάτω παράγοντες:

  • Την οργάνωση ενός πλουραλιστικού και επιστημονικού κύκλου σπουδών και εκπαίδευσης.
  • Την ανάπτυξη τεχνογνωσίας γύρω από νέες ειδικότητες.
  • Τη χρησιμοποίηση υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Τη χρησιμοποίηση ενημερωμένης και σύγχρονης βιβλιογραφίας.
  • Τη χρησιμοποίηση ειδικά σχεδιασμένων συστημάτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών και του εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Την υιοθέτηση ενός συστήματος επαναπληροφόρησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
  • Τη βελτίωση του δυναμικού.
  • Τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων. 

Στη διάρκεια της πορείας του το Κε.Δι.Βι.Μ2 Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ ) καθώς και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Υποκατηγορίες