Σκοπός του προγράμματος

 

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο στις νέες συνθήκες και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Σε συνάφεια με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση οι στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η αναβάθμιση του στελεχιακού και εργατικού δυναμικού των Επιχειρήσεων του Τουριστικού Τομέα της περιοχής
• Η βελτίωση της τεχνογνωσίας των εργαζομένων και της ικανότητάς τους να παρακολουθούν τις εξελίξεις της οικονομίας
• Η αύξηση της ικανότητας προσαρμογής και των δυνατοτήτων απασχόλησης των εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων με στόχο την ευελιξία τους.
• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους.
• Βασικός σκοπός των προγραμμάτων είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Επιχειρηματιών και των Εργαζομένων, στα πλαίσια ενός ευρύτατου φάσματος τουριστικών επιχειρήσεων και η ανταπόκριση τους στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα :
• Στη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς εργασίας και στην ανταπόκριση του προγράμματος στις ανάγκες της.
• Στη βελτίωση της επαγγελματικής και διεπιχειρησιακής προσαρμοστικότητας των εργαζομένων.
• Στον εκσυγχρονισμό των επαγγελμάτων.
• Στις επιλογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών καθώς και στην επιλογή σύγχρονου στο εκπαιδευτικού υλικού.

...........


Στοιχεία προγράμματος

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμ
'Άξονας 'Αξονας 8: Ανθρώπινοι Πόροι
Μέτρο Μέτρο 1: Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τομέα του Τουρισμού
'Έργο

«Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης για Εργαζόμενους, Εποχιακά Ανέργους και Επιχηρηματίες στον Τουρισμό με Στόχο την Αναβάθμιση των Γνώσεών τους»

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.


Φορείς Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

Τίτλος προγράμματος Ειδικές Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Αγροτουρισμός - Οικοτουρισμός)
Κωδικός προγράμματος 6
Θεματικό επίπεδο ...
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) 25 Άνεργοι Άντρες-Γυναίκες
Εκπαιδευτικό επίπεδο ωφελούμενων Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης ή απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ.
Διάρκεια σε ώρες 120
Τόπος Υλοποίησης Λαγυνά Έβρου
Διεύθυνση Λαγυνά Έβρου, Τ.Κ. 68400, ΤΘ 31, Τηλ.: 2554061461
Ημερομηνία έναρξης 02/06/2008
Ημερομηνία λήξης 30/06/2008

 

...