ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ο τρίτος κύκλος των "Προγραμμάτων Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας":

 • περιλαμβάνει ενέργειες εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τη απόκτηση ικανότητας επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή, την βελτίωση της ικανότητας κοινωνικής ένταξης καθώς και της πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού, ατόμων που προέρχονται από ειδικές κοινωνικές ομάδες.
 • προϋποθέτει τη δυνατότητα επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις Ελληνομάθειας Β' Επιπέδου που διενεργούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπ. Ε.Π.Θ. μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 • στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.
 • κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια 8.400 ατόμων συνολικά.
 • προγραμματίζει την υλοποίηση των πράξεων από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, εντός του 2009 και κατά τη διάρκεια του έτους 2010.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Προώθηση της ενσωμάτωσης των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας και την ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης με την αποτροπή κάθε μορφή κοινωνικής και πολιτισμικής μειονεξίας.
 • Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και εξοικείωση των ωφελουμένων με τη χρήση της.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης σε απλό προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές πρόσβασης και ένταξής τους στην αγορά εργασίας καθώς και αυτές της ενσωμάτωσής τους στο κοινωνικό σύνολο.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν άνεργοι Άνδρες και Γυναίκες από 16 ετών και άνω

 • Παλιννοστούντες
 • Πρόσφυγες
 • Μετανάστες
 • Άνεργοι προερχόμενοι από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (π.χ. αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, κλπ) για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας δυσκολεύει την πρόσβαση και ένταξή τους σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

 

 

Στοιχεία προγράμματοςΕπιχειρησιακό πρόγραμμα
'Άξονας Άξονας 3: Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού
Μέτρο Μέτρο 4: Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού
'Έργο

«Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης,  για άνεργους μετανάστες – παλιννοστούντες – πρόσφυγες και λοιπούς ανέργους προερχόμενους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.


Φορείς Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Τίτλος προγράμματος Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης,  για άνεργους μετανάστες – παλιννοστούντες – πρόσφυγες και λοιπούς ανέργους προερχόμενους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης
Κωδικός προγράμματος 1 & 2
Θεματικό επίπεδο ...
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) 40 Άνεργοι Παλιννοστούντες Άντρες-Γυναίκες έως 65 ετών
Εκπαιδευτικό επίπεδο ωφελούμενων Ανεξαρτήτου Εκπαιδευτικού Επιπέδου
Διάρκεια σε ώρες 300
Τόπος Υλοποίησης Λαγυνά Έβρου
Διεύθυνση Λαγυνά Έβρου, Τ.Κ. 68400, ΤΘ 31, Τηλ.: 2554061461
Ημερομηνία έναρξης 24/09/2009
Ημερομηνία λήξης 11/01/2010

 


...