Προκηρύχθηκαν οι δράσεις ενίσχυσης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, άνεργων επιστημόνων & αυτοαπασχολούμενων, νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2014-2020. Το τμήμα προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας του Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους. 

Περισσότερα https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2649