Το Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, διοργανώνει πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο την Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΕΦΕΤ. Αιτήσεις συμμετοχής έως και 18/3/2016. 

Το κόστος εκπαίδευσης για έναν (1) εργαζόμενο ανά επιχείρηση ανέρχεται σε 50€ μη συμπεριλαμβανομένου το παράβολο υπέρ ΕΦΕΤ ύψους 30€. 

Για επιχειρήσεις που θα καταρτίσουν περισσότερους από έναν εργαζόμενο θα υπάρχουν εκπτώσεις. 

Το Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, διοργανώνει πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο την Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΕΦΕΤ. Αιτήσεις συμμετοχής έως και 18/3/2016. 

Το κόστος εκπαίδευσης για έναν (1) εργαζόμενο ανά επιχείρηση ανέρχεται σε 50€ μη συμπεριλαμβανομένου το παράβολο υπέρ ΕΦΕΤ ύψους 30€. 

Για επιχειρήσεις που θα καταρτίσουν περισσότερους από έναν εργαζόμενο θα υπάρχουν εκπτώσεις. 

Σελίδα 2

Γιατί πρέπει οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφίμων να καταρτιστούν;

Σύμφωνα με την  Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων υποχρεούνται στην εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. 

Ποιους ακριβώς αφορά ; 

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται στους εργαζόμενους όλων των κλάδων που συνδέονται με τον επισιτισμό όπως επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, λιανικού εμπορίου, διάθεσης τροφίμων (κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, παντοπωλεία, super market) και μαζικής εστίασης (εστιατόρια, κέτερινγκ, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ.) καθώς και στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, αλλαντοποιίας  κ.λ.π. και χαρακτηρίζονται ως “απλός/η  χειριστής τροφίμων”.

Ποιος είναι ο στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης;

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Ποιοι  από το προσωπικό εξαιρούνται;

Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Ο ρόλος του  ΕΦΕΤ

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο οποίος έξεδωσε την σχετική εγκύκλιο,  καθορίζει τους όρους υλοποίησης των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους,  διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 10 ωρών, η υλοποίησή του γίνεται σε 2 ημέρες και μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις που διεξάγονται με ευθύνη του ΕΦΕΤ.  ( www.efet.gr)

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός 10 ημερολογιακών ημερών  αποστέλλεται στον  ΕΦΕΤ, ο κατάλογος των τελικώς καταρτισθέντων καθώς και αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ χρηματικού ποσού, το οποίο έχει καθορισθεί, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, σε σαράντα ευρώ (30 €) ανά καταρτισθέντα ώστε στη συνέχεια να διεξαχθούν οι εξετάσεις για την πιστοποίηση των καταρτισθέντων. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ.