Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης, αναφέρονται κύρια στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων, με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η προσαρμογή των δεξιοτήτων των ανέργων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο γενικός αυτός σκοπός αποτελεί τη βάση για τη διατύπωση των ειδικών αντικειμενικών στόχων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις επιμέρους θεματικές ενότητες του παρόντος προγράμματος εκπαίδευσης.
Οι γενικοί αντικειμενικοί στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος αναφέρονται κύρια στα εξής:
1. Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προσόντων των συμμετεχόντων και επαγγελματική εξειδίκευση μέσω της κατάρτισης.
2. Δημιουργία συνθηκών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
3. Ενσωμάτωση των διαστάσεων της ισότητας και των ίσων ευκαιριών απασχόλησης.
4. Η αύξηση της απασχολησιμότητας και της προσαρμοστικότητας των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων με στόχο την πρόληψη της ανεργίας
5. Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών ώστε να επιτευχθούν χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας καθώς και της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας ώστε να μειωθεί το ποσοστό των μη ενεργών γυναικώνΤο πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και η αμοιβή των καταρτιζομένων ανέρχεται σε 4,40 € / ώρα και για 5,50 € / ώρα για τους ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

 

Στοιχεία προγράμματος

Επιχειρισιακό πρόγραμμα
'Αξονας 'Αξονας 1: Ανάπτυξη & προώθηση ενεργών πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανεργίας, για την αποφυγή της μακροχρόνιας ανεργίας και τη διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια άνεργων
Μέτρο Μέτρο 3: Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
'Εργο Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2006-2008
Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Γραμματεία Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, Ε. Υ. Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε..Κ.Τ.
Φορείς Χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
(Ε.Υ.Ε.)
Τίτλος προγράμματος Σύγχρονη Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς
Κωδικός προγράμματος 13
Θεματικό επίπεδο Βιολογικές Καλλιέργειες
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) 24 Άνεργοι έως 55 ετών
Εκπαιδευτικό επίπεδο ωφελούμενων Απόφοιτοι Δημοτικού
Διάρκεια σε ώρες 400 ( Θεωρία: 280, Πρακτική: 120 )
Τόπος Υλοποίησης Σχολικό κτίριο Πρίνου Θάσου
Διεύθυνση Πρίνος Θάσου
Ημερομηνία έναρξης 03/04/2008
Ημερομηνία λήξης 20/06/2008