Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων στο αντικείμενο της ανάπτυξης και λειτουργίας μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας καθώς και της παραγωγής προϊόντων γόνου. Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα αφορούν στην Οργάνωση του Ιχθυογεννητικού Σταθμού, στην Λειτουργία των εγκαταστάσεων υποστήριξης της παραγωγικής διαδικασίας, στην Διαδικασία της Παραγωγής γόνου, στην Διαδικασία της επεξεργασίας γόνου, στις μεθόδους Διακίνησης των προϊόντων , στις μεθόδους τυποποίησης των προϊόντων γόνου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στον Αλιευτικό Σύνδεσμο Βιστωνίδας ώστε οι καταρτιζόμενοι να προσομοιώσουν τις θεωρητικές γνώσεις στο επίπεδο παραγωγής .

Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και η αμοιβή των καταρτιζομένων ανέρχεται σε 3,52 €/ ώρα και για 4,99 € / ώρα για τους ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Στοιχεία προγράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Άξονας

Αξονας 1: Ανάπτυξη & προώθηση ενεργειών πολιτικών για την καταπολέμηση & την πρόληψη της ανεργίας & τη διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων

Μέτρο

Μέτρο 3. Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Έργο

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. – Περίοδος 2004-2006

Αναθέτουσα Αρχή

\Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ε. Υ. Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε..Κ.Τ.

Φορείς Χρηματοδότησης

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τίτλος προγράμματος

Σύγχρονες μέθοδοι ιχθυοκαλλιεργειών

Κωδικός προγράμματος

12

Θεματικό πεδίο

Αγροτικά επαγγέλματα

Ωφελούμενοι ( ομάδα στόχος)

25 Άνεργοι

Εκπαιδευτικό επίπεδο ωφελούμενων

Απόφοιτοι Λυκείου

Διάρκεια σε ώρες

400

Θεωρία

240

Πρακτική άσκηση

160

Τόπος Υλοποίησης

Νομός Ξάνθης

Διεύθυνση

3ο χλμ. Ξάνθης – Καβάλας, Ξάνθη
τηλ: 2541063433 (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ – συνεργαζόμενος φορέας ως προς την παραχώρηση πιστοποιημένης δομής )

Ημερομηνία έναρξης

Δεν έχει ξεκινήσει

Ημερομηνία λήξης