ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, που απευθύνονται σε εργαζομένους και επιχειρηματίες  ιδιωτικών επιχειρήσεων του Τομέα Εμπορίου που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους, με  στόχο  την ανάπτυξη τομέων της επιχείρησης, την βελτίωση των όρων εργασίας τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα  που θα αναπτυχθούν έχουν στόχο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε Μικρές  και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις  σε αντικείμενα κατάρτισης που είναι σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην ελληνική και διεθνή αγορά, την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, την επένδυση στους ανθρώπινους πόρους, την ανάπτυξη των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, τα logistics, την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.
Η επίτευξη του στόχου βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων εξαρτάται από το ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να πλαισιώσει την προσπάθεια αυτή. Απαιτείται κατά συνέπεια η προσαρμογή των προσόντων και ικανοτήτων των απασχολουμένων στις εμπορικές επιχειρήσεις στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας και η αύξηση του αριθμού στελεχών με υψηλά προσόντα.
Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν από την Πράξη 8.2.6.1 είναι οι εξής :
•    Η αναβάθμιση του στελεχιακού και εργατικού δυναμικού των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορικού Τομέα της χώρας
•    Η βελτίωση της τεχνογνωσίας των εργαζομένων και της ικανότητάς τους να παρακολουθούν τις εξελίξεις της οικονομίας
•    Η αύξηση της ικανότητας προσαρμογής και των δυνατοτήτων απασχό-λησης των εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων με στόχο την ευελιξία τους.
•    Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους.
Συμπληρωματικότητα - Συνέργεια
Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου αυτού θα  δρά-σουν συμπληρωματικά των δράσεων του ΕΠΑΝ. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας, το οποίο στοχεύει αφενός στην αντιμετώπιση των αιτίων που διαμορφώνουν τις ανισορροπίες στην αγορά εργασίας και αφετέρου στην προώθηση της ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου, με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Μικρών, Μεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ & ΠΜΕ) του Εμπορικού Τομέα μέσω της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

 

 

Στοιχεία προγράμματος

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
'Άξονας Άξονας 8: Ανθρώπινοι Πόροι
Μέτρο Μέτρο 2: Ανθρώπινοι Πόροι στη Μεταποίηση και τις Υπηρεσίες
'Έργο

«Κατάρτιση Επιχειρήσεων και Εργαζομένων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Εμπορικού Τομέα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους»

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσέων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμος Εταιρία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.)


Φορείς Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσέων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμος Εταιρία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.)

Τίτλος προγράμματος Μηχανογραφημένη Λογιστική
Κωδικός προγράμματος 5
Θεματικό επίπεδο
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) 20 Εργαζόμενοι και Επιχειρηματίες ΜΜΕ
Εκπαιδευτικό επίπεδο ωφελούμενων Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης ή απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ.
Διάρκεια σε ώρες 80
Τόπος Υλοποίησης Λαγυνά Έβρου
Διεύθυνση Λαγυνά Έβρου, Τ.Κ. 68400, ΤΘ 31, Τηλ.: 2554061461
Ημερομηνία έναρξης 24/10/2007
Ημερομηνία λήξης 19/12/2007

 


...