Επιχειρησιακό πρόγραμμα

'Άξονας

'Αξονας 4

Μέτρο

Μέτρο 3

'Έργο

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ  ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  ΜΕ ΣΤΟΧΟ  ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ε. Υ. Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε..Κ.Τ.

Φορείς Χρηματοδότησης


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε.Υ.Ε.Σ.Ε.Κ.Τ.

Τίτλος προγράμματος

Προβολή – Ηλεκτρονική Προβολή (Sites)

Κωδικός προγράμματος

1

Θεματικό επίπεδο

Τουρισμός

Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος)

20 εργαζόμενοι, άνεργοι και εποχιακά άνεργοι στον τουριστικό τομέα καθώς και οι  εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα του  τουρισμούέω55 ετών

Εκπαιδευτικό επίπεδο ωφελούμενων

Απόφοιτοι Λυκείου – Γυμνασίου

Διάρκεια σε ώρες

120 ( Θεωρία: 84, Πρακτική: 36 )

Τόπος Υλοποίησης

ΞΑΝΘΗ

Διεύθυνση

3Οχλμ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ( Πιστοποιημένη δομή ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ) τηλ: 2541063433

Ημερομηνία έναρξης

30/05/2005

Ημερομηνία λήξης

28/06/2005