Μεθοδολογία υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης και αποτίμησης της αποτελεσματικότητάς τους

Η αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εξασφαλίζεται με την εισαγωγή νέων μεθόδων στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση των προγραμμάτων και στον τρόπο αξιολόγησής τους. Αυτά θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη τόσο στο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων, όσο και στο στάδιο της υλοποίησης.

Βασικό δε κριτήριο αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων κατάρτισης θα είναι τόσο η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στις επιχειρήσεις, ή σε ειδικές περιπτώσεις πλήρως αιτιολογημένες στα εργαστήρια των ΚΕΚ, όσο και η τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας μέσα σε διάστημα ενός εξαμήνου από το τέλος του προγράμματος κατάρτισης.

Ειδικότερα θα δοθεί μεγάλο βάρος στα εξής:

~ Στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και στο εκπαιδευτικό υλικό.

~ Στην αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων με έμφαση στην ανάπτυξη ενός φάσματος «κομβικών δεξιοτήτων» (Key skills) και την εξοικείωση τους με την χρήση Η/Υ.

~ Στην ένταξη στα εκπαιδευτικά προγράμματα των νέων μεθόδων οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας.

~ Στην ευελιξία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνδυασμό με τις επιμέρους ανάγκες της εκπαιδευτικής ομάδας.

~ Στην εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.

~ Στην τοποθέτηση των καταρτισθέντων σε κατάλληλες θέσεις εργασίας εντός εξαμήνου μετά το τέλος της κατάρτισης.

Η ανάπτυξη επίσης του «Μητρώου Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» από το ΕΚΕΠΙΣ, καθώς και η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών θα συμβάλλουν επίσης στην ποιοτική αναβάθμιση των ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Στόχοι του Μέτρου

Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν από αυτή την κατηγορία δράσεων / πράξεων έχουν ως εξής:

- Η αναβάθμιση του εργατικού και στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας.

- Η έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας όπως περιγράφονται στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2000-2006.

- Η αύξηση της απασχολησιμότητας στην τοπική αγορά εργασίας.

- Η σύνδεση της κατάρτισης των ανέργων με την ευκαιρία άμεσης απασχόλησής τους και με τις προσδοκίες των ανέργων.

- Η αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας και των δυνατοτήτων απασχόλησης των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων με στόχο την πρόληψη της ανεργίας.

- Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών ώστε να επιτευχθούν χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας καθώς και της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας ώστε να μειωθεί το ποσοστό των μη ενεργών γυναικών.

- Η πρόληψη και η καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διάρκειας συνολικά και ιδιαίτερα των γυναικών, οι οποίες και σε αυτό το δείκτη ανεργίας δείχνουν πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής έναντι των ανδρών.

- Η ένταξη των νέων τεχνολογιών ως εργαλείο και αντικείμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

- Η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός της κατάρτισης με τα δεδομένα των σύγχρονων αναγκών στην οικονομία και στην κοινωνία.

- Η ανάπτυξη και η ένταξη των δεδομένων της κοινωνίας της πληροφορίας, τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στη μεθοδολογία υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Συμπληρωματικότητα - Συνέργεια

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Μέτρο είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις κατάρτισης που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο. Η κατάρτιση έχει άμεση ή έμμεση συνέργεια προς έργα χρηματοδοτούμενα από άλλα μέτρα του ΠΕΠ ή από άλλα Τομεακά Προγράμματα ή έργα που υλοποιήθηκαν στο Β΄ ΚΠΣ. Ως έμμεση συνέργεια νοείται η συσχέτιση κατάρτισης με τον τομέα στον οποίον υλοποιούνται αναπτυξιακά έργα στην Περιφέρεια.

 

Στοιχεία προγράμματοςΕπιχειρησιακό πρόγραμμα
'Άξονας Άξονας 5: Άμβλυνση των Ενδοπεριφερειακών Κοινωνικών Ανισοτήτων και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Μέτρο Μέτρο 6: Ανάπτυξη και Προσαρμοστικότητα Ανθρώπινου Δυναμικού
'Έργο

«Συμπληρωματική Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ»

Αναθέτουσα Αρχή

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης


Φορείς Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τίτλος προγράμματος Βιολογικές Καλλιέργειες
Κωδικός προγράμματος 1
Θεματικό επίπεδο 8
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) 20 Άνεργοι Άντρες και Γυναίκες
Εκπαιδευτικό επίπεδο ωφελούμενων Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Διάρκεια σε ώρες 300
Τόπος Υλοποίησης Λαγυνά Έβρου
Διεύθυνση Λαγυνά Έβρου, Τ.Κ. 68400, ΤΘ 31, Τηλ.: 2554061461
Ημερομηνία έναρξης 04/02/2008
Ημερομηνία λήξης 14/05/2008

 


...