Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η  δημιουργία προϋποθέσεων για την κοινωνική ενσωμάτωση παλιννοστούντων με ανεπαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι διαβιούν στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μεσορόπης, Δωμάτια, Μουσθένη, Σιδηροχώρι του Δήμου Πιερέων στην περιοχή Παγγαίου του Νομού Καβάλας,   για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική ενσωμάτωση τους.  
Eίναι κοινή διαπίστωση των αρμοδίων που ασχολούνται με  θέματα παλιννόστησης ότι η ομάδα στόχος των παλιννοστούντων αντιμετωπίζουν προβλήματα υποαπασχόλησης, χαμηλών αμοιβών, ουσιαστικής αναγνώρισης των επαγγελματικών τους προσόντων και αποκλεισμού από τις υπηρεσίες στήριξης της απασχόλησης.
Οι Μελλοντικές προβλέψιμες διακρίσεις για αυτές τις ομάδες αφορούν την περαιτέρω κατάτμηση της αγοράς εργασίας σε άτομα χαμηλής εξειδίκευσης που εργάζονται άτυπα και περιστασιακά χωρίς πρόσβαση σε κατάρτιση και μηχανισμούς βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους ρόλο που είναι πιο εύκολο να  παίξουν  οι παλιννοστούντες εάν δεν ωφεληθούν από τις ενεργητικές πολιτικές που αφορούν τη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εν δυνάμει εργατικού δυναμικού.   
Ένα άλλο ζήτημα προς αντιμετώπιση που αποτελεί έμμεσο σκοπό του προγράμματος  είναι η έλλειψη ενημέρωσης των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων  για τα δικαιώματα τους , τις ευκαιρίες σε επίπεδο αγοράς εργασίας ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται ομαλότερα σε αυτή  και  η απασχόληση τους σε τομείς χωρίς μελλοντική προοπτική και εξέλιξη με αποτέλεσμα την μελλοντική τους κατάληξη στην ανεργία και άρα την επιβάρυνση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, κ.λ.π.
Είναι λοιπόν κοινή διαπίστωση ότι ομάδες αυτές αντιμετωπίζουν μια σειρά  πολυμορφικών και δισεπίλυτων προβλημάτων . Οι κύριοι παράγοντες διακρίσεων και αποκλεισμού σχετίζονται με την ανεπαρκή γνώση ή άγνοια της ελληνικής γλώσσας, με την έλλειψη κατάλληλης για την ελληνική αγορά εργασίας κατάρτισης, με την απασχόληση στην παραοικονομία, με την έλλειψη πληροφοριών για τα δικαιώματά τους και συχνά, με την εκμετάλλευσή τους στην αγορά εργασίας.             
Σκοπός του προγράμματος είναι  η  δημιουργία  προϋποθέσεων και η ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μελών της ομάδας στόχου ώστε να  αντιμετωπισθούν  αποτελεσματικά τα παραπάνω προβλήματα.   
Η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας , αποτελεί ένα σημαντικό  « επικοινωνιακό εργαλείο»  για την  σταδιακή άρση των συνθηκών που οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό αφού διευκολύνει την ισότιμη πρόσβαση των παλιννοστούντων  στην οικονομική και κοινωνική ζωή.
Ειδικότερα:
~    Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη, ώστε οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν την ικανότητα να επικοινωνούν άνετα στην καθημερινή τους ζωή, με διττό στόχο την  προώθηση της   κοινωνικής τους ενσωμάτωση και την    προώθηση των ίσων ευκαιριών στη συμμετοχή τους στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.
~    Η άρση της δυσκολίας επικοινωνίας που έχει σχέση με τη γλωσσική επάρκεια θα διευκολύνει τους ωφελούμενους ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με εφαρμογή του mainstreaming, ή να ωφεληθούν από την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, ή να μπορούν να αναζητήσουν εργασία.
Ο σκοπός της  συγκεκριμένης πρότασης συνδέεται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής  για την απασχόληση  και κυρίως  στο πεδίο που αφορά στην  "Προώθηση της ισότητας ευκαιριών για όλους όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό"  
Επίσης το προτεινόμενο πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας  εξυπηρετεί έναν από τους  κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση :τη σύνδεση της απασχόλησης  με την  επιταγή για ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Μελέτες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δείξει ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για εργαζόμενους με υψηλές δεξιότητες ανεξάρτητα αν αυτοί απασχολούνται σε χειρωνακτικές ή μη εργασίες.   
Η συμμετοχή παλιννοστούντων σε προγράμματα εκμάθησης γλώσσας και στη συνέχεια σε προγράμματα δια βίου κατάρτισης ή σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προώθηση τους στην αγορά εργασίας  δημιουργούν τις προϋποθέσεις :
~    για την ισότιμη ένταξη των ωφελούμενων  στην αγορά εργασίας και  σε  "ποιοτικές θέσεις απασχόλησης"
~    για την  προσαρμογή των δεξιοτήτων του κάθε καταρτιζόμενου  στις νέες συνθήκες και στις  ανάγκες της αγοράς εργασίας,  γεγονός που θα  λειτουργήσει προληπτικά κατά της ανεργίας.

 

Στοιχεία προγράμματοςΕπιχειρησιακό πρόγραμμα
'Άξονας Άξονας 5: Άμβλυνση των Ενδοπεριφερειακών Κοινωνικών Ανισοτήτων και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Μέτρο Μέτρο 6: Ανάπτυξη και Προσαρμοστικότητα Ανθρώπινου Δυναμικού
'Έργο

«Συμπληρωματική Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ»

Αναθέτουσα Αρχή

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης


Φορείς Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τίτλος προγράμματος Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας
Κωδικός προγράμματος 1
Θεματικό επίπεδο 8
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) 20 Παλιννοστούντες, Μετανάστες, Πρόσφυγες και άλλοι ΕΚΟ
Εκπαιδευτικό επίπεδο ωφελούμενων Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Διάρκεια σε ώρες 300
Τόπος Υλοποίησης Λαγυνά Έβρου
Διεύθυνση Λαγυνά Έβρου, Τ.Κ. 68400, ΤΘ 31, Τηλ.: 2554061461
Ημερομηνία έναρξης 04/02/2008
Ημερομηνία λήξης 14/05/2008

 


...