Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης, αναφέρονται κύρια στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων, με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η προσαρμογή των δεξιοτήτων των ανέργων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο γενικός αυτός σκοπός αποτελεί τη βάση για τη διατύπωση των ειδικών αντικειμενικών στόχων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις επιμέρους θεματικές ενότητες του παρόντος προγράμματος εκπαίδευσης.
Οι γενικοί αντικειμενικοί στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος αναφέρονται κύρια στα εξής:
1. Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προσόντων των συμμετεχόντων και επαγγελματική εξειδίκευση μέσω της κατάρτισης.
2. Δημιουργία συνθηκών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
3. Ενσωμάτωση των διαστάσεων της ισότητας και των ίσων ευκαιριών απασχόλησης.
4. Η αύξηση της απασχολησιμότητας και της προσαρμοστικότητας των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων με στόχο την πρόληψη της ανεργίας
5. Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών ώστε να επιτευχθούν χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας καθώς και της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας ώστε να μειωθεί το ποσοστό των μη ενεργών γυναικών
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Με βάση την κατηγοριοποίηση που προηγήθηκε και την παρουσίαση των γενικών στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι ειδικοί αντικειμενικοί στόχοι, που αποτελούν και την πυξίδα προσανατολισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι οι ακόλουθοι:
Σε επίπεδο γνώσεων:
- Να γνωρίσουν το Τουριστικό σύστημα και την σύγχρονη δυναμική του έτσι ώστε να εγκλιματιστούν αποδοτικότερα στο καινούργιο εργασιακό τους περιβάλλον
- Να έρθουν σε επαφή με την διαρθρωτική δομή του τουριστικού προϊόντος έτσι ώστε να είναι σε θέση να το προωθήσουν και να εργαστούν πιο αποδοτικά
- Να μάθουν και να μπορούν να εφαρμόσουν το κυρίαρχο και το εναλλακτικό μοντέλο διακοπών, όπως επίσης να είναι και σε θέση να αποφασίσουν ποιο από τα δύο συστήματα είναι το πλέον κατάλληλο ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν
- Να κατανοήσουν τις αδυναμίες του παραγωγικού και διοικητικού τουριστικού συστήματος στην Ελλάδα για να είναι σε θέση να τις διορθώσουν και να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα για την ξενοδοχειακή μονάδα που θα εκπροσωπούν
- Να γνωρίσουν τις επιδιώξεις της Εθνικής Τουριστικής Πολιτικής έτσι ώστε να μπορέσουν να εναρμονιστούν με αυτές κατά την οργάνωση της ξενοδοχειακής μονάδας
- Να μάθουν τις πολιτικές οργάνωσης των χωρικών ενοτήτων υποδοχής των τουριστών (π.χ. παραγωγή, προστασία, υποδοχή)
- Να γνωρίσουν την περιφερειακή διάσταση του τουρισμού ως οικονομικής δραστηριότητας
- Να εξοικειωθούν και να μπορούν να εφαρμόσουν την πολιτική της τουριστικής ανάπτυξης και τις αντιθέσεις που εμπεριέχει
- Να έρθουν σε επαφή με την συγκεντρωτική τάση της τουριστικής ανάπτυξης έτσι ώστε να καταβάλουν κάθε δυνατό μέσο για να αυξάνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
- Να γνωρίσουν τις στρατηγικές επαναπροσδιορισμού της τουριστικής ανάπτυξης
- Να έρθουν σε επαφή με άλλα τμήματα της Τουριστικής Αγοράς και να κατανοήσουν τους τρόπους λειτουργίας τους έτσι ώστε η συνεργασία μεταξύ των μονάδων να αυξήσει τα κέρδη των ξενοδοχιακών εγκαταστάσεων και το επίπεδο της προσφερόμενης ποιότητας
- Να γνωρίσουν το Σύστημα Ιδιόκτητης Λειτουργίας, Σύστημα Δικαιόχρησης (Franchise) και το Συμβόλαιο Μάνατζμεντ και επίσης να είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιο από τα τρία αυτά συστήματα management είναι το πιο αποδοτικό για την λειτουργία και οργάνωση των ξενοδοχειακών μονάδων


Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και η αμοιβή των καταρτιζομένων ανέρχεται σε 4,40 € / ώρα και για 5,50 € / ώρα για τους ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

 

Στοιχεία προγράμματος

Επιχειρισιακό πρόγραμμα
'Αξονας 'Αξονας 1: Ανάπτυξη & προώθηση ενεργών πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανεργίας, για την αποφυγή της μακροχρόνιας ανεργίας και τη διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια άνεργων
Μέτρο Μέτρο 3: Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
'Εργο Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2006-2008
Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Γραμματεία Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, Ε. Υ. Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε..Κ.Τ.


Φορείς Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
(Ε.Υ.Ε.)
Τίτλος προγράμματος Δημόσιες σχέσεις και εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων
Κωδικός προγράμματος 12
Θεματικό επίπεδο Εξυπηρέτηση Πελατών
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) 24 Άνεργοι έως 55 ετών
Εκπαιδευτικό επίπεδο ωφελούμενων Απόφοιτοι Λυκείου – Γυμνασίου
Διάρκεια σε ώρες 400 ( Θεωρία: 280, Πρακτική: 120 )
Τόπος Υλοποίησης Σχολικό κτίριο Πρίνου Θάσου
Διεύθυνση Πρίνος Θάσου
Ημερομηνία έναρξης 03/04/2008
Ημερομηνία λήξης 26/06/2008

 

...