Η Κοινωνία των Πληροφοριών αποτελεί ήδη αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής, παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία και υπηρεσίες στο χώρο εργασίας, στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση , σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Η τεχνολογία της πληροφορικής σε συνδυασμό με την τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και των πολυμέσων, παρέχει με ελάχιστο κόστος, στις μικρές και μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, οργανωτικές και επικοινωνιακές δυνατότητες ανάλογες με αυτές των πολύ μεγάλων οργανισμών και εταιρειών καθιστώντας έτσι ανταγωνιστικότερες. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες άλλαξαν και συνεχίζουν να αλλάζουν την μορφή της αγοράς εργασίας, δημιουργούνται νέες δεξιότητες, δημιουργόντας κατά συνέπεια την ανάγκη για συνεχή μάθηση, γεγονός που επιβάλλει την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν νέου τύπου «κοινωνικά αποκλεισμένες» ομάδες πληθυσμού και διαχωρισμοί μεταξύ ψηφιακά εγγράμματων και μη. Το φαινόμενο του «ψηφιακού αναλφαβητισμού-ψηφιακού χάσματος» δημιουργείται και εντείνεται τόσο εξαιτίας των ανισοτήτων στην πρόσβαση, όσο και εξαιτίας των διαφορών στο βαθμό γνώσης, εξοικείωσης και χρήσης των νέων εργαλείων και μεθόδων που δημιουργούνται από την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Οι νέες τεχνολογίες έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό τοπίο και ειδικότερα στη παραγωγική εργασία , όπως νέες μεθόδους οργάνωσης εργασίας, κατάργηση χρόνου και αποστάσεων, νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας δημιουργώντας μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση και τη πληροφόρηση (Κοινωνία της πληροφορίας) , στα επαγγελματικά προσόντα και στην προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Παρόλ’ αυτά, η χρήση νέων ΤΠΕ, εκτός της κινητής τηλεφωνίας, βρίσκεται ακόµα σε αρχικά στάδια ανάπτυξης στην Eλλάδα συγκριτικά µε άλλες ανεπτυγµένες χώρες. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι βάση ερευνών εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές στην χρήση Internet στην Ελλάδα µεταξύ των διαφορετικών οµάδων του πληθυσµού ανάλογα µε το επίπεδο εισοδήµατος, το επίπεδο εκπαίδευσης, το µέγεθος της επιχείρησης κ.τλ., καθώς επίσης περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Όµως παρατηρούνται δύο γενικές τάσεις: πρώτον, η διείσδυση Internet αυξάνεται σε όλο το εύρος των υποκατηγοριών µιας οµάδας και δεύτερον οι υποκατηγορίες µε την χαµηλότερη διείσδυση το 2003 τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερους ρυθµούς αύξησης το 2004 από τον µέσο ρυθµό αύξησης. Το αποτέλεσµα των δύο αυτών τάσεων είναι ότι παρά τις διαφοροποιήσεις υπάρχει αξιοσηµείωτη τάση µείωσης του ψηφιακού χάσµατος σε διαφορετικές δηµογραφικές κατηγορίες.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα για την χρήση Η/Υ και Internet. Η µεγάλη ώθηση στον ρυθµό αύξησης οφείλεται κατά κύριο λόγο σε άτοµα µε δευτεροβάθµιο επίπεδο εκπαίδευσης. Δύο στα δέκα άτοµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τέσσερα στα δέκα άτοµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι χρήστες Internet. Από τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, οι εργαζόµενοι σε πολύ µικρές επιχειρήσεις (1-5 ατόµων) παρουσίασαν σηµαντικούς ρυθµούς αύξησης στη χρήση Η/Υ και Internet µειώνοντας το χάσµα µε τους εργαζόµενους σε επιχειρήσεις µε περισσότερους εργαζόμενους. Οι χρήστες Η/Υ και Internet, επίσης, στις ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές παρουσίασαν υψηλούς ρυθµούς αύξησης έναντι του 2003 µειώνοντας το χάσµα µε τις αστικές περιοχές. Γενικά παρουσιάζεται τάση σύγκλισης των ποσοστών χρήσης ΤΠΕ τόσο σε επίπεδο αστικότητας, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς περιφέρειες µε χαµηλά ποσοστά διείσδυσης το 2001 παρουσιάζουν υψηλότερους ρυθµούς αύξησης το 2004.

Εξαίρεση στις παραπάνω τάσεις αποτελεί η αύξηση του ψηφιακού χάσµατος κατά φύλο, καθώς όπως ενδεικτικά αναφέρεται το 2004 επτά στους δώδεκα άντρες χρησιµοποιούσαν Internet στην Ελλάδα, ενώ για τις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν δύο στις δώδεκα.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επενδύει σε ανθρώπινους πόρους, συμβάλλει στην ανάπτυξη της απασχόλησης και στην ικανότητα προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες, δίδοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους . Η εκπαίδευση των καταρτιζομένων ακολθεί μεθόδους και πρακτικές που σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν επιδείξει επιτυχημένα αποτελέσματα στην εκπαίδευση αντίστοιχων ομάδων. Η κατανόηση του εκπαιδευτικού αντικειμένου δεν περιορίζεται στον απλό στόχο της απόκτησης της πιστοποίησης, αλλά της πλήρους κατανόησης του εκπαιδευτικού αντικειμένου, κατά τρόπο ώστε η χρήση των συγκεκριμένων προγραμμάτων να γίνεται παραγωγικά.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης όμως εκτός των γυναικών απευθύνονται και σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, οπότε ο ρόλος της εκπαίδευσης εξ ‘ αποστάσεως διαφαίνεται ακόμα πιο σημαντικός, καθώς μια μεγάλη μερίδα ειδικών παιδαγωγών υποστηρίζει ότι τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες πρέπει να διδάσκονται μέσα σε περιβάλλον που είναι όσο το δυνατό λιγότερο περιοριστικό (Least Restrictive Environment), σε ένα περιβάλλον χωρίς φραγμούς και διαχωριστικές γραμμές, το οποίο με­γι­­στο­ποιεί τη δυνατότητα επικοινωνίας τους με το κοινωνικό σύνολο.

Επομένως, για να μπορέσουν να ενταχθούν ευκολότερα μέσα στην κοινωνία τα ΑΜΕΑ πρέπει να αποκτήσουν με την κατάλληλη εκπαίδευση δεξιότητες, μετέχοντας έτσι ως ισότιμα μέλη στη διαδικασία βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και απασχόλησης τους. Έτσι, το "σχήμα αντιμετώπισης" των ΑΜΕΑ έχει σήμερα αλλάξει δραματικά: κυρίαρχο ρόλο στις αλλαγές που αφορούν τα ΑΜΕΑ κατέχουν έννοιες, όπως "ομαλοποίηση", "κοινωνική αποδο­χή και ενσωμάτωση", "συνεκπαίδευση και σχολική ένταξη".

Σε ότι αφορά στο επιστημονικό/ερευνητικό επίπεδο, ο αποκλει­σμός των ΑΜΕΑ δίνει σήμερα τη θέση του στην προσπάθεια για έντα­ξη. Τη θέση του ιατροβιολογικού μοντέλου παίρνει το εκπαι­δευ­τικό μοντέλο. Γίνεται συνεπώς κατανοητό ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες να λάβουν την απαραίτητη εκπαίδευση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Εξάλλου ας μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση της Λισσαβώνας «...τα σχολεία και τα κέντρα κατάρτισης , συνδεδεμένα όλα με το Διαδίκτυο, θα πρέπει να µετατραπούν σε πολυλειτουργικά τοπικά κέντρα µάθησης, προσιτά σε όλους, µε τη χρήση των καταλληλότερων µεθόδων για την κάλυψη ευρέος φάσματος ομάδων - στόχων. Πρέπει να θεσπιστούν συνεργασίες µάθησης µεταξύ σχολείων, κέντρων κατάρτισης, επιχειρήσεων και ερευνητικών εγκαταστάσεων προς αμοιβαίο όφελος ».

Αυτό είναι και ο σκοπός των προτεινόμενων προγραμμάτων στα οποία θα χρησιμοποιηθεί η μικτή μέθοδος κατάρτισης (blended learning), δηλαδή συνδυασμός παραδοσιακών μεθόδων κατάρτισης (κατάρτιση «πρόσωπο με πρόσωπο» με εκπαιδευτή στην αίθουσα) με μοντέλα ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης (κατάρτιση σε μη πραγματικό χρόνο μέσω Διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή) που στηρίζονται στην τεχνολογία του Internet (Asynchronous Web Based Training).

Mέσω της Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (asynchronous e-learning), που εφαρμόζεται στα προγράμματα οι εκπαιδευόμενοι αφού επιλέξουν μια εκπαιδευτική δραστηριότητα και εγγραφούν σ’ αυτή, μπορούν να την παρακολουθήσουν και να την ολοκληρώσουν έχοντας μια σχετική ελευθερία στους χρόνους παρακολούθησης.

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους, να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις και να δημοσιεύουν τα σχόλια τους σε κάποιο forum συζητήσεων.

Επιπλέον, η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συνεπικουρείται από κάποιο «μέντορα» (tutor) ο οποίος καλείται να παίξει το ρόλο του εκπαιδευτικού συμβούλου. Ο σύμβουλος παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους να συνεχίσουν την προσπάθεια τους και είναι στη διάθεση τους για να παρέχει πληροφορίες ή βοήθεια στη διεκπεραίωση μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσωπικού ρυθμού εκμάθησης, ενώ τα μαθήματα κάνουν εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών πολυμέσων web (multimedia) και περιλαμβάνουν μια πλειάδα οπτικοακουστικών βοηθημάτων.

Τα παραπάνω επιτρέπουν το σχεδιασμό ιδιαίτερα διαδραστικών αλλά και αποτελεσματικών όσον αφορά την αφομοίωση γνώσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Τα πλεονεκτήματα της παραπάνω εκπαιδευτικής προσέγγισης (μικτή κατάρτιση) είναι τα εξής:

Επιδιώκεται η ηπιότερη προσαρμογή της ομάδας στόχου (άνεργες γυναίκες και ΑΜΕΑ με ελάχιστες γνώσεις χειρισμού υπολογιστών) στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους τηλε-κατάρτισης.

Προσέγγιση στις προσωπικές ανάγκες κάθε καταρτιζόμενου.

Εισαγωγή στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των βασικών αρχών του Διαδικτύου με εκπαίδευση στην τάξη.

Στενότερη παρακολούθηση των καταρτιζομένων και της προόδου τους, μέσω των δια ζώσης σεμιναρίων.

Σε ότι αφορά την εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης (Asynchronous Web Based Training) αυτή δίνει τη δυνατότητα στο Κ.Ε.Κ. :

να παρέχει σε απεριόριστο αριθμό εκπαιδευομένων έναν επιπλέον και εξατομικευμένο τρόπο εκπαίδευσης, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα συνεχούς αξιολόγησης όλων των παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και Αυτοματοποιημένης διαχείρισης και οργάνωσης της παρεχόμενης γνώσης.

να παρέχει άμεση διανομή της γνώσης και εκπαίδευση προσφέροντας τη δυνατότητα online μάθησης (χωρίς δηλαδή να απαιτείται η προσέλευση μαθητών σε συγκεκριμένο χώρο), ακόμη και σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, έχοντας τη δυνατότητα το ΚΕΚ να αντλήσει στελέχη ( εκπαιδευτές – συμβούλους) από μια γεωγραφικά ευρύτερη δεξαμενή εκπαιδευτών, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προσόντα για να ανταποκριθούν στον αντίστοιχο ρόλο.

να παρέχει περισσότερο αποτελεσματική και αφομοιώσιμη εκπαίδευση σε θεωρητικές ή πρακτικές γνώσεις, συγκεκριμένες επαγγελματικές – επιχειρησιακές δεξιότητες, κανονισμούς, ή γενικά οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο.

να διαχωρίζει και ομαδοποιεί τις ανάγκες των "ιδεατών" καταρτιζομένων, προσφέροντας αυτοτελείς μορφωτικούς κύκλους με μικρή χρονική διάρκεια.

να έχει σαφή εικόνα των δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευομένων πριν, κατά τη διάρκεια και με το πέρας των προγραμμάτων κατάρτισης με δυνατότητα να προχωρούν και σε εύκολο και άμεσο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες παρέχοντας τους «στοχευμένη» εκπαίδευση σε απόλυτα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Ειδικότερα για την προτεινόμενη ομάδα στόχο : άνεργες γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες η οποία πλήττεται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ανεργία, οι θετικές επιπτώσεις από την εισαγωγή της πληροφορικής στην εργασία έχουν γίνει ήδη αισθητές. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες διευκολύνει την αυτοματοποίηση της εργασίας, περιορίζει το χρόνο εκτέλεσης μιας εργασίας γεγονός που ευνοεί την ευέλικτες μορφές εργασίας αλλά και την εξ’ απαστάσεως απασχόλησης, εναλλακτικές μέθοδοι ερασίας που διευκολύνουν τόσο την πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στην αγορά εργασίας, λόγω της φύσης της απασχόλησης, όσο και της πρόσβασης της εργασίας αφού συνδυάζουν αρμονικά την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή τους.

Με τη συγκεκριμένη ενέργεια επιδιώκεται η ανάπτυξη βασικών γνώσεων πληροφορικής για τις άνεργες γυναίκες και για άτομα με ειδικές ανάγκες, μέσω ευέλικτων διαδικασιών, που θα βασίζονται

στην κατανόηση και χρήση των σύγχρονων ΤΠΕ εφαρμογών της ΚτΠ και του Διαδικτύου σε συνδυασμό με την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Επίσης αντιμετωπίζεται το φαινομένου του λεγόμενου "κοινωνικού δυϊσμού" ανάμεσα σε απασχολούμενους και αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας το οποίο εντείνεται περισσότερο από την άνιση πρόσβαση στην Εκπαίδευση σε ΤΠΕ και δημιουργεί και αναπαράγει την ανεργία

Παράλληλα επιδιώκεται η αντιμετώπιση της έλλειψης (shortage) στελεχών σε θέματα Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας οικονομίας και να καλύψουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις των Ελληνικών επιχειρήσεων ΤΠΕ (βιομηχανία και υπηρεσίες).

Κύριο χαρακτηριστικό των προγραμμάτων κατάρτισης είναι το ότι οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του περιεχομένου πιστοποίησης που πρόκειται να επιλεγεί και στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ωφελουμένων έτσι ώστε οι ωφελούμενοι να καταστούν ικανοί να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μέσω:

Της ανάπτυξης εκ μέρους τους των αναγκαίων βασικών δεξιοτήτων στην χρήση ΤΠΕ

Της αναγνώρισης εκ μέρους των εργοδοτών, των πιστοποιημένων προσόντων τους στον τομέα των ΤΠΕ.

 

Στοιχεία προγράμματοςΕπιχειρησιακό πρόγραμμα
'Άξονας Άξονας 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονομία
Μέτρο Μέτρο 4: Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού
'Έργο

«Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης σε 7.000 άνεργες γυναίκες και 500 άτομα με ειδικές ανάγκες (κύρια με κινητικά προβλήματα)»

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.


Φορείς Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Τίτλος προγράμματος Τηλεκατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ με Επιλογή Παρουσιάσεις
Κωδικός προγράμματος 2
Θεματικό επίπεδο ...
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) 20 Άνεργες Γυναίκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Εκπαιδευτικό επίπεδο ωφελούμενων Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης ή απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ.
Διάρκεια σε ώρες 100
Τόπος Υλοποίησης Λαγυνά Έβρου
Διεύθυνση Λαγυνά Έβρου, Τ.Κ. 68400, ΤΘ 31, Τηλ.: 2554061461
Ημερομηνία έναρξης 05/02/2007
Ημερομηνία λήξης 12/03/2007

 


...