Ο Νομός Ξάνθης δεν έχει εκμεταλλευτεί τουριστικά σε ικανοποιητικό βαθμό του φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που διαθέτει, αν και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος είναι μέσω του προγράμματος η δημιουργία κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει οικονομικά - με σεβασμό όμως στο περιβάλλον - τους αρχαιολογικούς χώρους , και τα οικοσυστημάτα κυρίως της ορεινής Ξάνθης , ώστε να συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή όσο και στην άμβλυνση των ενδογενών διαφορών που υπάρχουν στον Νομό.

Οι καταρτιζόμενοι μετά το τέλος του προγράμματος θα έχουν κατανοήσει την έννοια του αγροτουρισμού και τις δραστηριότητες που εντάσσονται σ' αυτό και θα είναι ικανοί να εργαστούν σε αγροτουριστικές μονάδες ή σε αγροβιοτεχνίες ιδιωτών ή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή να δημιουργήσουν τη δική τους ιδιωτική ή συναιτεριστική μονάδα εκμεταλλευόμενοι τους πόρους που θα διατεθούν από το Γ' ΚΠΣ.

Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο και η αμοιβή των καταρτιζομένων ανέρχεται σε 3,52 €/ ώρα και για 4,99 € / ώρα για τους ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Στοιχεία προγράμματος

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
'Αξονας Αξονας 1: Ανάπτυξη & προώθηση ενεργειών πολιτικών για την καταπολέμηση & την πρόληψη της ανεργίας & τη διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων
Μέτρο Μέτρο 3 Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
'Εργο Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. – Περίοδος 2002-2003
Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ε. Υ. Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.
Φορείς Χρηματοδότησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε.Υ.Ε.Σ.Ε.Κ.Τ.
Τίτλος προγράμματος Παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών στον αγροτουρισμό
Κωδικός προγράμματος 6
Θεματικό επίπεδο Τουρισμός και παροχή υπηρεσιών
Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) 20 Άνεργοι έως 55 ετών
Εκπαιδευτικό επίπεδο ωφελούμενων Απόφοιτοι Γυμνασίου – Λυκείου
Διάρκεια σε ώρες 400 ( Θεωρία: 240, Πρακτική: 160 )
Τόπος Υλοποίησης Ξάνθη
Διεύθυνση 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας ( πιστοποιημένη δομή Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Ξάνθης )
τηλ : 2541063433
Ημερομηνία έναρξης 19/05/2003
Ημερομηνία λήξης 31/07/2003